Държавата осигурява по-добри условия за осъдени лица


Народното събрание въвежда, че осъдените и задържаните под стража лица не могат да бъдат подлагани на изтезания, на жестоко, нечовешко или унизително отношение. 

 
За нарушение на това се смята поставянето в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или задържането под стража, изразяващи се в липса на достатъчно жилищна площ, храна, облекло, отопление, осветление, проветряване, медицинско обслужване, условия за двигателна активност, продължителна изолация без възможност за общуване, необоснована употреба на помощни средства, както и други подобни действия, бездействия или обстоятелства, които уронват човешкото достойнство или пораждат чувство на страх, незащитеност или малоценност. В тази връзка се въвеждат изрични правила за защита срещу подобно отношение. Държавата отговаря за вредите, причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на извършени нарушения. Законът за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, който влиза в сила в основната си част от деня на обнародването му, установява и възможност за предсрочно освобождаване на осъдени лица с оглед поведението им по време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.
 


«Всички новини
 

Държавата осигурява по-добри условия за осъдени лица Държавата осигурява по-добри условия за осъдени лица