Кога е задължително да се проведе консултация с работниците при уволнение?


Кога е задължително да се проведе консултация с работниците при уволнение?

 
Правото на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, въвеждаща задължение за уведомяване и провеждане на консултации с работниците при уволнение — в рамките на период, не по-дълъг от 90 дни — на 20 или повече работници от организация в дадено предприятие, а не когато общият брой на уволненията във всички или в някои организации на дадено предприятие през същия период достигне или надхвърли прага от 20 работници. Това приема Съдът на ЕС в Решение по дело C‑80/14 (USDAW and B. Wilson v WW Realisation 1 Ltd, Ethel Austin Ltd and Secretary of State for Business, Innovation and Skills) от 30 април 2015 година. Запитването е отправено в рамките на спор, противопоставящ, от една страна, Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW) и г‑жа Wilson на WW Realisation 1 Ltd, в ликвидация, и от друга страна, USDAW на Ethel Austin Ltd и на Secretary of State for Business, Innovation and Skills (министърът на търговията, иновациите и уменията на Обединеното кралство) във връзка със законосъобразността на предприетите от WW Realisation 1 Ltd и Ethel Austin уволнения. В спора в главното производство отговорността на министъра на търговията е потърсена с довода, че след като WW Realisation 1 Ltd и Ethel Austin са били осъдени да заплатят т.нар. защитно обезщетение, но не са го заплатили, той е бил длъжен като компенсация за това вземане да изплати на работниците, предявили съответно искане, обезщетение, определено от него за подходящо, до установения от закона размер.
 


«Всички новини
 

Кога е задължително да се проведе консултация с работниците при уволнение? Кога е задължително да се проведе консултация с работниците при уволнение?