НС разширява задължението за информация на пострадали от престъпления


Законодателят установява възможност всички пострадали от престъпления от общ характер да имат безплатен достъп до организации, оказващи безплатна психологическа консултация и практическа помощ. 

 
Пострадалите имат също така право на еднократна финансова компенсация – предоставяне от държавата на парична сума до 10 000 лв. Органите на Министерството на вътрешните работи, следователите и организациите за подкрепа са длъжни незабавно да уведомяват пострадалите за възможностите им за достъп до медицинска, психологическа и всякакъв друг вид специализирана помощ, както и за органите, пред които може да бъде подаден сигнал при нарушаване на правата им от компетентния орган, действащ в рамките на наказателното производство. Задграничните представителства на Република България в държавите членки на Европейския съюз следва да информират писмено български граждани, пострадали от престъпления на територията на приемащата държава, за компетентните органи в тази държава, към които могат да се обърнат относно реда за получаване на подпомагане и финансова компенсация, както и за реда за подпомагане в Република България.
 
Законът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления влиза в сила три месеца след обнародването му, като в този срок Министерският съвет следва да приеме правилник за прилагане на закона. Подадените до влизането в сила на изменителния акт молби за финансова компенсация се разглеждат при досегашните условия и ред.
 
 


«Всички новини
 

НС разширява задължението за информация на пострадали от престъпления НС разширява задължението за информация на пострадали от престъпления