Парламентът въвежда данък върху разходите в натура


С измененията в нормативната база на корпоративното подоходно облагане се добавя нов обект на облагане с данък върху разходите. Документално обоснованите разходи в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, упражняващи личен труд, ще се облагат с данък върху разходите. Данъчната основа за определяне на този данък е сумата на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, за календарната година. При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с превозни средства, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи: 1. по съотношението: а) между изминатите за лично ползване километри и общите изминати километри от съответното превозно средство, или б) между часовете на лично ползване на превозното средство и общите часове на използване на превозното средство, или 2. по 50 на сто. Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане влиза в сила в основната си част от 1 януари 2016 г.«Всички новини
 

Парламентът въвежда данък върху разходите в натура Парламентът въвежда данък върху разходите в натура