ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване


ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване
 
Визираният в чл. 70 - чл. 73 от НК институт представлява правна възможност за последващо постановяване на присъдата и освобождаване на дееца от изтърпяване на част от определеното му с нея наказание, при изрично указани от закона предпоставки. Неговото действие се изразява в предсрочен отказ на държавата да продължи да налага на осъденото лице ограниченията на режима, свързан с лишаването от свобода, който обаче не е окончателен.
За осъдения е установен изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието, но не по-малко от шест месеца, в рамките на който ако предсрочно освободеният извърши ново умишлено престъпление, наказуемо с лишаване от свобода, или не изпълнява постановената по чл. 70, ал. 7 от НК пробация, той изтърпява отделно и неизтърпяната част от определената му с присъдата наказателна санкция, а при осъществено непредпазливо престъпно деяние, съдът взема решение дали отложеното наказание да бъде изпълнено, съответно за неговото частично или цялостно изпълнение /чл. 70, ал. 7 от НК/.
Според Решение № 307 от 14.11.2014 г. по нак. д. № 1047/2014 г. логическо следствие от тълкуването на цитираната разпоредба е заключението за очертани от законодателя, при приложението на института по чл. 70 - чл. 73 от НК условия, въздействащи предупредително и сочещи на необходимост от правомерно поведение на осъдения, при неспазването на които е задължително или възможно активирането на изпълнението на неизтърпяната част от наказанието.
 


«Назад
 

ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване