В етажна собственост съществуват три вида правоотношения между лицата


 
Съгласно съдебната практика характеристика на етажната собственост е, че макар и да е налице индивидуална собственост върху отделни обекти, то съществуват архитектурни елементи, които са общи и се съпритежават от всички собственици на архитектурно обособените самостоятелни части. Основен принцип при организацията й е самоуправлението. Според върховните съдии в етажната собственост се преплитат три вида правоотношения: а) правоотношения по повод собствеността; б) правоотношения между собствениците на отделните обекти по повод общите части на сградата, и в) правоотношения по повод ползването на отделните обекти и общите части. Всяко от тези правоотношения се характеризира не само със своя предмет, но и със своите субекти и съдържание. Първото и второто са свързани с упражняване правото на собственост. Субекти в тях са собствениците и владелците. Други лица в тях не участват. Субектите на третия вид са разнородни. Такива могат да бъдат собственици, наематели, носители на правото на собственост, членове на техните семейства или така наречените обитатели на самостоятелно правно основание. Българският съд е категоричен, че при продажба на етажна собственост изкупуване по чл. 33 ЗС не се допуска.
 


«Назад
 

В етажна собственост съществуват три вида правоотношения между лицата В етажна собственост съществуват три вида правоотношения между лицата