Делба на имот


 ДЕЛБА  НА  ИМОТ

За да бъде валидна делбата, в нея  трябва да вземат участие всички сънаследници. Ако някой от наследниците /по закон или завещание/ не участва, тя е недействителна, нищожна по право. В този случай общността не се прекратява, тъй като останалите сънаследници без съгласието на неучастващия не могат сами да се разпореждат  с неговия дял. Такава делба не прозвежда  никакви правни последици както за тези, които са участвали в нея, така и за тези, които са участвали в нея, така и за тези, които не са взели участие.

  Като наследник е продал наследствените си права- своя дял, на трето лице, при предявяване на иска за делба, като страна трябва да участва купувачът, а не продавачът на тези права. Но ако делото за делба е било образувно преди продажбата на наследствения дял, то ще продължи между наследниците. Купувачът на наследството може да встъпи в делото само при съгласие на всички съделители. Когато някой от тях се е противопоставил, купувачът на наследствените права може да участва само като помагач на продавача, а не и вместо него..

Заветниците, на които са завещани конкретно определени имоти, не могат да искат делба или да уастват като съделители, тъй като нямат право на дял в наследствената общност. Те могат да искат само предвавнето на дадените им в завет отделни имоти от имуществото на наследодателя.

Делбата може да бъде пълна или частична, т.е. да обхваща цялата наследствена общност или част от нея. Ако при извършването й бъде пропуснато или бъде оставено неподелено някое наследствено  имущество , то се поделя допълнително. «Назад
 

Делба на имот Делба на имот