Иск за възстановяване на предишната работа се предявява в двумесечен срок


Иск за възстановяване на предишната работа се предявява в двумесечен срок

 
Специалната уредба на трудовото правораздаване предполага специална давност за предявяване на искове по трудови спорове, което е продиктувано от изискването за по-голяма бързина в уреждането на трудовите отношения. Съгласно чл. 358, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда исковете по спорове за прекратяване на трудовото правоотношение се предявяват в двумесечен срок. Искът по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ за възстановяване на предишната работа е обусловен от прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя и е правно средство за защита срещу незаконното уволнение. Той представлява иск за оспорване законността на прекратяването на трудовото правоотношение. Искът има конститутивен характер и с него се упражнява субективно преобразуващо право да се възстанови съществуването на прекратено трудово правоотношение между работника/служителя и работодателя, което право възниква от незаконното уволнение. Ето защо, Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд единодушно приема в Тълкувателно решение № 1 от 12.05.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., че давностният срок за предявяване на иска за възстановяване на предишната работа с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ е двумесечен по чл. 358, ал. 1, т. 2, предл. последно КТ.
 


«Назад
 

Иск за възстановяване на предишната работа се предявява в двумесечен срок Иск за възстановяване на предишната работа се предявява в двумесечен срок