Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?


Удовлетворяването на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя може да се извърши както по реда на чл. 722 от Търговския закон, така и по реда на ЗГВРС. Правото на гарантирани вземания е субективно материално право, което възниква при осъществяването (при кумулативното наличие) на следните юридически факти: а) начислени и неизплатени трудови възнаграждения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори, и/или парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт; б) влязло в сила и вписано в търговския регистър съдебно решение, с което е открито производство по несъстоятелност на работодателя. Субекти на това право са работниците и служителите, чието трудово правоотношение не е прекратено към датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност, както и тези, чието трудово правоотношение е прекратено през последните три месеца преди тази дата. В същото време в правната теория гарантираните вземания се дефинират като начислени и неизплатени трудови възнаграждения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори, и парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт.
 
 
 


«Назад
 

Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя? Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?