Кога възниква обратното вземане на солидарните съдлъжници?


Кога възниква обратното вземане на солидарните съдлъжници?

 
Състав на ВКС приема, че солидарният длъжник не може да претендира от съдлъжниците суми по чл. 127 от ЗЗД без преди това да е платил на кредитора такава част от солидарното задължение, която надхвърля припадащата му се част. В Решение № 196 от 21.08.2015 г. по гр. д. № 6068/2014 г. се посочва, че това разрешение произтича от самото правило на чл. 127, ал. 2 от ЗЗД, което изрично изисква, че за да възникне обратно вземане към съдлъжниците, солидарният длъжник следва да е изпълнил повече от своята част. Следователно, не може да бъде уважен иск от солидарен длъжник срещу другия такъв без първият да е изпълнил като е платил на кредитора такава част от задължението, която да надхвърля припадащата му се част.
 


«Назад
 

Кога възниква обратното вземане на солидарните съдлъжници? Кога възниква обратното вземане на солидарните съдлъжници?