Несъстоятелен длъжник може да погаси задължение чрез даване вместо изпълнение


Несъстоятелен длъжник може да погаси задължение чрез даване вместо изпълнение

 
Погасяване на публично задължение на несъстоятелен длъжник чрез прехвърляне на имущество вместо чрез плащане или по реда на принудителното изпълнение е допустим начин на изпълнение. Това приема състав на ВКС предвид, че в чл. 646, ал. 1, т. 3 ТЗ става въпрос за доброволно предприети от длъжника действия по погасяване на изискуеми парични задължения. Следователно се допуска като способ за погасяване и даването вместо изпълнение по смисъла на чл. 65, ал. 2 ЗЗД.
В Решение № 58 от 07.08.2015 г. по т. д. № 1388/2014 г. върховните съдии считат, че чл. 646, ал. 8 ТЗ е неприложим при погасяване на публични задължения чрез средствата на принудителното изпълнение. Такова погасяване, макар осъществено в рамките на подозрителните според съответната хипотеза периоди по чл. 646 ТЗ, не е нищожно по отношение на кредиторите на несъстоятелността. Доколкото за събирането на публичноправни вземания държавата и общините не са привилигировани кредитори /чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ/, с разпоредбата на чл. 646, ал. 8 ТЗ е създадена допълнителна гаранция за удовлетворяването им в публичен интерес.
 


«Назад
 

Несъстоятелен длъжник може да погаси задължение чрез даване вместо изпълнение Несъстоятелен длъжник може да погаси задължение чрез даване вместо изпълнение