Предимство на брачния договор


Предимство на брачния договор

 
Предметът на брачния договор обхваща три големи групи имуществени отношения между съпрузи, които на свой ред могат да обхващат редица въпроси:
  •  Имуществени права и задължения на съпрузите, свързани с придобиването и притежаването от тях  на имущества по време на брака.
  • Имуществени отношения, имащи за обект придобити и притежавани от съпрузите преди сключването на брака помежду им имущества
  • Имуществените последици от развода
 
Имуществени права и задължения на съпрузите, възникнали през време на брака
 
 С брачния договор страните имат възможност да определят по своя воля съдържанието на приложимия режим към имуществените им права и задължения, които възникват през време на брака във връзка  с придобитото от единия съпруг имуществено право или поетото от него имуществено задължение. Страните разполагат с разнообразни правни възможности:
Първо, брачния договор може да препраща към някой от законовите режими на общности
Второ,  брачния договор страните могат да уговорят начините на управление и разпореждане с придобитите през време на брака имущества, вкл. и ползването на семейното жилище.
Трето, с брачния договор  могат да се уговорят задълженията по участие на страните в разходите и задълженията, които се поемат за задоволяване на нуждите на семейството
Четвърто, с брачния договор могат да се уговорят  задълженията във връзка с издръжката на съпрузите през време на брака, при това необвързано от законовите предпоставки за възникване на право на издръжка.
 
Имуществени права и задължения на съпрузите по отношение на предбрачни имущества
 
  В частта си, посветена на имуществата, придобити и притежавани от всеки от съпрузите преди встъпване в брака, договорът урежда права и задължения на съпрузите по отношение на имущества, които са били придобити самостоятелно/ в изключителна собственост/ или в съсобственост  по между им още преди брака, независимо от основанието за придобиването и независимо от това, дали имуществата са придобити възмездно или безвъзмездно. 
 
Имуществени права и задължения на съпрузите при прекратяване на брак
 
  С брачния договор могат да се уредят имуществените отношения на съпрузите след прекратяване на брака.
Договорът не може да съдържа уговорки с оглед на смъртта. По редица чуждестранни законодателства / германското, швейцарското, австрийското и др./ изрично се допуска в брачния договор да бъде инкорпориран и т.н. договор за наследяване, по силата на който страните уговарят, покрай другото, и наследственоправното положение на всеки един от тях в случай на смърт на другия брачен партньор.


«Назад
 

Предимство на брачния договор Предимство на брачния договор