Предоставяне на семейното жилище след развода


Предоставяне на семейното жилище след развода

 
Съпругът, комуто след развод е предоставено ползването на семейното жилище, дължи на другия съпруг обезщетение за ползата, от която последният е лишен.
Чл. 31, ал. 2 ЗС
'' (2) Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване. ''
Във връзка с предоставянето на семейното жилище след развода закона гласи следното: '' ......
 (1) При допускане на развода съдът предоставя ползуването на семейното жилище на единия от съпрузите, когато то не може да се ползува поотделно от двамата, като взема пред вид интересите на децата, вината, здравословното състояние и други обстоятелства.
(2) Когато от брака няма ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на виновния съпруг, съдът може да предостави ползуването на невиновния съпруг само за определен срок.
(3) Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на единия съпруг, съдът може да предостави ползуването на другия съпруг, комуто е предоставено упражняването на родителските права, докато ги упражнява ........ ''
Въпросът з предоставяне ползването на семейното жилище след развода се поставя, когато жилището не може да се ползва след пркратяването на брака е едновременно и от двамата бивши съпрузи. Най-често такъв е случаят, при който семейното жилище не може да се раздели удобно за паралелно плзване от двамата бивши съпрузи без преустройство и няма условия да се ползва общо от тях, предвид недобрите отношения помежду им / напр., Жилище, състоящо се от стая с преходен хол, кухня, баня, толет /.
Кункуренцията между съпрузите във връзка с прдоставяне на ползването на семейното жилище след развода е от категорията на небрачни искове, които задължително следва да се разрешат в същото производство, в което се допуска разводът.
При наличие на ненавършили пълнолетие деца от бракът съдът е длъжен да се произнесе служебно относно ползването на семейното жилище след развода.
Особено важно е да се подчертае, че с решението за предоставяне ползването на семейното жилище по чл.56СК съдът не се произнася по вещноправен спор между съпрузите, нито прекратява съсобствеността помежду им досежно семейното жилище / когато то е тяхна обща собственост /. Тези въпроси се решават в делбеното прозводство, което има съвършено различен предмет.
Най-същественият правен въпрос при произнасяне на бракоразводния съд относно ползването на семейното жилище лед развода е този за критерийте, от които следва да се изхожда при решаване на конкуриращите искания на съпрузите. Критериите, от които следва да изхожда при решаване на конкуриращите искания на съпрузите относно ползването на семейното жилище след развода, са диференцирано уреденив в зависимост от това, дали от брака има ненавършили пълнолетие деца.
 


«Назад
 

Предоставяне на семейното жилище след развода Предоставяне на семейното жилище след развода