Промяна на имената на българските граждани


Върховният касационен съд на Република България постановява, че производството по промяна на име е охранително. Като такова то започва по молба на заинтересованото лице и завършва с решение на съда, което е охранителен акт без сила на пресъдено нещо. Поради това според съда тези решения не подлежат на отмяна и няма пречка лицата да подадат отново молба за промяна на името си. Върховните съдии приемат, че наличието на важни обстоятелства по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗГР следва да се преценяват във всеки конкретен случай, въз основа на доказателствата, изхождайки от общите принципи на гражданското право и обществения морал. Според съдебната практика важни са обстоятелства, направили лично и обществено неудобно и неподходящо за лицето името, чиято промяна се иска, както и разлика във фамилните имена на членовете на семейството, субективното желание на лицето да носи определено име, когато това е свързано със съображения от етнически или религиозен характер с оглед правото му на свободно самоопределянето по тези признаци, известността на лицето в обществото с име, с което се идентифицира, и когато фамилията, с която лицето е известно в обществото, е различна от тази по акта му за раждане.

 

 «Назад
 

Промяна на имената на българските граждани Промяна на имената на българските граждани