Започване на училище в друга страна от ЕС

Започване на училище в друга страна от ЕС

Kато граждани на ЕС, вашите деца имат право да посещават училище във всяка страна от ЕС при същите условия като нейните граждани.

Те имат право да бъдат записани заедно с ученици от тяхната възрастова група в клас на същото ниво като в тяхната страна без значение от езиковите им умения.

Ако сте гражданин на ЕС, преместващ се да работи в друга страна от Съюза, вашите деца имат право по законите на ЕС на безплатни езикови уроци в новата страна, за да могат да се приспособят към училищната система там.
Имайте предвид, че тази система може да бъде много по-различна от системата, с която сте свикнали. В някои страни например децата отрано се разделят в академични и професионални потоци.

Ето защо в ЕС няма автоматично признаване на училищни сертификати. В някои страни трябва да поискате от националните органи да признаят училищните сертификати на вашите деца, преди да можете да ги запишете в местно училище.

Лична история

Осигурете гладък преход на децата си

Семейство Оуен се местят от Уелс във Франция с децата си на 9, 12 и 17 години. Най-голямата им дъщеря е завършила първата година от своята великобританска матура (A-levels), при която учениците обикновено изучават 3 предмета в продължение на 2 години.

Когато откриват, че френската матура е много по-различна от великобританската – тя обикновено включва изпити по 12 предмета – семейство Оуен решават, че най-добре е дъщеря им да продължи своята матура в международно училище близо до техния град във Франция, а двете по-малки деца да се запишат в местното френско училище.

Кое право прилага съдът в производство по упражняване на родителски права, когато детето или страните по делото не живеят в държавата членка на съда, или са с различно гражданство?

Кое право прилага съдът в производство по упражняване на родителски права, когато детето или страните по делото не живеят в държавата членка на съда, или са с различно гражданство?

Отношенията между родители и деца се уреждат от правото на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване. Ако родителите и детето нямат общо обичайно местопребиваване, отношенията между тях се уреждат от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на детето, или от неговото отечествено право, ако то е по-благоприятно за него. Учредяването и прекратяването на настойничеството и попечителството се уреждат от правото на държавата, в която лицето, което се поставя под настойничество или попечителство, има своето обичайно местопребиваване. Отношенията между лицето, поставено под настойничество или попечителство, и настойника или попечителя се уреждат от правото, което е било приложено при поставянето под настойничество или попечителство.

Какво трябва да направя, за да може решение за родителска отговорност, издадено от съд в друга държава членка, да бъде признато и изпълнено в тази държава членка?

Какво трябва да направя, за да може решение за родителска отговорност, издадено от съд в друга държава членка, да бъде признато и изпълнено в тази държава членка?

Прилага се Регламент №2201/2003 на Съвета на ЕО относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела свързани с родителска отговорност , както и разпоредбата на Гражданско процесуалния кодекс (в сила от 24.07.2007год.).
Съдебните решения в обхвата от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, се признават от компетентните органи по регистрацията.
Регламент (ЕО) № 1347/2000 на Съвета урежда правилата за компетентността, признаването и изпълнението на решенията по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност за децата на двамата съпрузи, издадени в хода на брачното производство. Съдържанието на този регламент е основно изведено от Конвенцията от 28 май 1998 г., която има същия предмет.
Признаване по съдебен ред
Заинтересованата страна може да поиска признаването на решението от окръжния съд по постоянния адрес на насрещната страна или по нейното седалище, а ако тя няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България-по своя постоянен адрес или седалище. Когато и заинтересованата страна няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България, искането се предявява пред Софийския градски съд.

Когато родителите не са в състояние или не желаят да упражняват родителска отговорност за детето си

Когато родителите не са в състояние или не желаят да упражняват родителска отговорност за детето си

Ако родителите не са в състояние или не желаят да упражняват родителска отговорност за детето си, може ли друго лице да бъде назначено на тяхно място?

Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето, районният съд служебно или по искане на другия родител или на прокурора взема съответни мерки в интерес на детето, като при нужда го настанява в подходящо място.
Такива мерки се вземат и когато родителят поради продължителна физическа или душевна болест или поради продължително отсъствие или други обективни причини не е в състояние да упражнява родителските си права. В особено тежки случаи: когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка; когато е оставил детето за отглеждане в специализирана институция и не го е потърсил в шестмесечен срок от деня, в който е трябвало да го вземе, родителят може да бъде лишен от родителски права.
Производството за лишаване от родителски права се образува служебно от районния съд или по искане на другия родител или на прокурора. Във всички случаи на ограничаване или лишаване от родителски права съдът определя и мерките относно личните отношения между родителите и децата.
При изменение на обстоятелствата или по молба на родителя, съдът може да възстанови родителските му права.
Съдът съобщава служебно на общината по местожителството на родителя за съответно вписване на лишаването от родителски права или на последвалото им възстановяване, за да бъде назначен попечител – при непълнолетните деца или настойник – при малолетните деца.
По силата на съдебно решение, в производство по молба на дирекция „Социално подпомагане” може да бъде настанено извън семейството си дете, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени или по обективна причина или без основателна причина трайно не полагат грижи за детето, което е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. В социално заведение или в приемно семейство се настанява детето и в случаите по чл. 11 от Конвенцията за защита правата на детето от 1996 г.
Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство или специализирана институция, се извършва от съда. До произнасяне на съда, дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред.

Какво ще стане, ако претърпя злополука, докато работя в чужбина?

Какво ще стане, ако претърпя злополука, докато работя в чужбина?

Държавни служители, работещи в чужбина

ВЪПРОС: Какво ще стане, ако претърпя злополука, докато работя в чужбина? Ще важи ли здравната ми осигуровка? На какви обезщетения имам право?

Когато вашият работодател ви командирова като държавен служител в чужбина, трябва да поискате формуляр S1 (предишен E 106) от вашата здравноосигурителна институция, за да имате вие и вашето семейство достъп до здравно обслужване по време на вашия престой. След като се установите на новия си адрес, изпратете вашия формуляр S1 (предишен E 106) на здравноосигурителна институция по ваш избор (ако имате избор) в новата страна.

Запознайте се със здравната система в чуждата страна. Тя може да е много по-различна от системата, която познавате.

За да получите медицинско лечение в страната, в която сте командирован, поискайте от вашия застраховател в страната, в която работите обикновено, документ DA1, съдържащ подробности за заболяването или злополуката. Представете този документ на застрахователя в страната, в която сте командирован.

Помощите, заместващи доходите ви по време на всеки евентуален отпуск по болест, се изплащат от вашия застраховател (в страната, в която работите обикновено).

Ще бъдете считан за държавен служител, работещ в чужбина, ако:

сте държавен служител в страна от ЕС и сте командирован в друга страна (в посолство, консулство или друга официална институция в чужбина) или
работите като държавен служител в една страна, но по лични причини живеете в друга (там е постоянното ви местожителство).
Ако работите в публичния сектор на приемащата страна, без да сте гражданин на тази страна, ще бъдете считан за работник мигрант.

Не забравяйте да проверите:

как ще се отрази фактът, че живеете и/или работите в друга страна от ЕС, на вашата социална сигурност:
медицинска помощ
безработица
семейни обезщетения
пенсиониране
в коя страна трябва да плащате данъци по време на престоя си в чужбина.