Адвокат административнопроцесуално право варна

Адвокат административнопроцесуално право варна Адвокат административнопроцесуално право варна. Адвокат Юлия Данова предлага юридическа защита в производствата по съдебно оспорване на наказателни постановления, индивидуални административни актове по административен ред и други Адвокат, административнопроцесуално право, варна, Адвокат Юлия Данова, предлага, юридическа защита, производствата, съдебно оспорване, наказателни постановления, индивидуални административни актове по административен ред и други

Административнопроцесуално право гр.Варна, адвокат Юлия Данова То е самостоятелен правен отрасъл. То регулира реда за осъществяване на изпълнително-разпоредителната дейност и за разглеждане на жалбите и протестите срещу юридическите актове, в които тя е изразена. Административнопроцесуалното право урежда различните видове административни производства: производството по установяване на административни нарушения; производството по налагане на административни наказания; производството по съдебно оспорване на наказателните постановления; касационното обжалване на съдебните решения по административнонаказателните дела; възобновяването на административнонаказателните производства; производството по издаване на индивидуалните административни актове; оспорването на индивидуалните административни актове по административен ред; оспорването на индивидуалните административни актове пред съда по Закона за административното производство /ЗАП/; производствата по Закона за Върховния административен съд /ЗВАС/; възобновяването на административните производства по ЗАП; производствата по предложенията, сигналите, жалбите и молбите по Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите /ЗСПЖМ/; производството за изпълнение на наказателните постанолвления и на решенията на съдилищата по ЗАНН и производството за изпълнение на административните актове и на решенията на съдилищата по ЗАП. адвокатварна.bg