Дискриминация поради свързаност

Дискриминация поради свързаност Дискриминация поради свързаност възниква, когато лице, свързано с друго лице принадлежащо към определен призна е третирано по-неблагоприятно поради тази свързаност. "Свързани лица" са: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително Дискриминация, поради, свързаност, възниква, когато лице, свързано с друго лице принадлежащо, към определен признак, е третирано по-неблагоприятно, поради тази свързаност, "Свързани лица" са: съпрузите, роднините по права линия ,без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително

Дискриминация поради свързаност възниква, когато лице, свързано с друго лице (принадлежащо към определен признак) е третирано по-неблагоприятно поради тази свързаност. Съгласно § 1, т..9 ДР на ЗЗДискр. "Свързани лица" са: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; настойникът и попечителят; поднастойният и подопечният; живеещите на съпружески начала; работодател и работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; съдружниците; лица, които поради други обстоятелства могат да се смятат пряко или косвено зависими от пострадалия и тази връзка е причина за дискриминация; лица, от които пряко или косвено пострадалият може да е зависим и тази връзка е причина за дискриминация; лица, придружаващи пострадалия към момента на извършване на акт на дискриминация, когато тази връзка е причина за дискриминацията. Съдът на Европейския съюз постановява по делото Коулман срещу Атридж (С303/06), че майка на дете с увреждане е дискриминирана и тормозена на работното място поради увреждането на сина си. През 2005 г. г-жа Коулман подава иск по Закона за дискриминацията въз основа на увреждане от 1995 г. Тя твърди, че е третирана по-неблагоприятно от работодателя, който не ѝ позволил да закъснява понякога за работа и да планира работното си време според нуждите на сина си, въпреки че подобни искания от други служители обикновено са били удовлетворявани. Съгласно националното законодателство не е незаконно да се извършва дискриминация срещу лице въз основа на това, че друго лице законосъобразно е защитавало определен признак (като увреждането). Съдът на ЕС счита, че дискриминацията въз основа на увреждане включва „асоциативната дискриминация“ и че е незаконно да се дискриминира г-жа Коулман по силата на Директива 2008/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране.

 

 

адвокатварна.bg