ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ

ЛИЧНА КАРТА ЛИЧНА КАРТА всъщност представлява български личен документ- документ за самоличност,с който се идентифицира конкретно лице. Всеки човек може да има само по една лична карта. лична карта, личен документ, български личен документ, документ за самоличност, паспорт, дипл.паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност

Така наречената ЛИЧНА КАРТА всъщност представлява български личен документ- документ за самоличност, с който се идентифицира конкретно лице. Всеки човек може да има само по една лична карта. Документ за самоличност са още: 1 паспорт, дипл.паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност; 2 свидетелството за управление на моторно превозно средство. На пребиваващите в Република България чужденци се издават следните документи за самоличност: 1. карта на бежанец; 2. карта на чужденец, получил убежище; 3. карта на чужденец с хуманитарен статут; 4. временна карта на чужденец; 5. удостоверение за пътуване зад граница на бежанец; 6. удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище; 7. удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут; 8. удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство; 9. временно удостоверение за напускане на Република България; 10. удостоверение за завръщане в Република България на чужденец. Тези лични документи по силата на закона са собственост на държавата. Всеки гражданин е длъжен: - да пази от изгубване, повреждане или унищожаване своя личен документ; - ако намери чужд личен документ да го предаде на органите на МВР; - при поискване от длъжностно лице да представя своя личен документ. - при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на българския личен документ, лицето което го съхранява е длъжно в срок от 3 дни да декларира това лично или по електронен път; - при промяна на имена, ЕГН, пол, гражданство, адрес и др. да подаде заявление за издаване на нови документи в срок от 30 дни; Никой няма право да дава или приема в залог, както и да използва или преотстъпва български личен документ на друго лице. Ако като български гражданин вие притежавате документи за самоличност, издадени от друга държава, сте длъжни в срок до 60 дни от придобиването им да уведомите писмено компетентните български органи. За издаване на български личен документ е необходимо да се подаде заявление до компетентните органи и ако не се изготви снимка на лицето на място да се предостави такава, отговаряща на определени изисквания. Заявлението се подписва лично от лицето в присъствието на упълномощено длъжностно лице, което снема и биометрични данни в предвидените от закона случаи. На деца до 12 годишна възраст и на лица с физическа невъзможност биометрични данни не се свалят. За подаването на заявление лицето може да не се яви лично ако: 1. няма промяна на името, единния граждански номер (личния номер или личния номер на чужденец), пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето, и 2. са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението; 3. е предвидено в закон. Български личен документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. Заявление за издаване на български лични документи може да се подава и по електронен път при определени условия, но тогава се получава само лично. Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта, a ако пребивава в чужбина в срок от 30 дни от завръщането си в страната.

 

 

адвокатварна.bg