Положения извънреден труд се зачита за осигурителен стаж

Зачитане за осигурителен стаж за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд.Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време. осигурителен стаж, извънреден труд, превръщане, на нощните часове, през нощните смени, в дневни, законоустановеното, работно време

На основание чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж от 1.01.2005 г. за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни, се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време. В съответствие с посочената разпоредба за осигурителен стаж се зачита трудът, който е отчетен като извънреден от работодателя и за който е изплатено възнаграждение за извънреден труд по реда на чл. 262 и 263 от Кодекса на труда. Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските положените часове извънреден труд се отразяват във ведомостите за заплатите за съответния месец. Когато са налице посочените обстоятелства, осигурителят при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение издава удостоверение - образец УП-3, в което посочва отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и отделно часовете извънреден труд. В правомощията на контролните органи на НОИ е проверка на документите за осигурителен стаж и доход в съответствие с данните от разплащателните ведомости. Проверката на правилното отчитане на извънредния труд е в правомощията на инспекцията по труда. Съгласно чл. 149 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд и всяко полугодие да се отчита пред инспекцията по труда.

 

адвокатварна.bg