Кога не се изисква разрешения за строеж

Доста облекчен е режимът, предвиден в чл. 151 от ЗУТ Кога не се изисква разрешения за строеж Кога не се изисква разрешения за строеж

Кога не се изисква разрешения за строеж

Не се изисква разрешение за строеж за: 1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации; 2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики; 3. оранжерии с площ до 200 кв. м; 4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти; 5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м; 6. остъкляване на балкони и лоджии; 7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м; 8. теренна консервация на недвижими културни ценности; 9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности; 10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради; 11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот; 12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен.“

 

адвокатварна.bg