Наказателната отговорност при децата

Възрастта за наказателната отговорност От наказателноправна страна съществуват две възрастови групи, които са уредени в Наказателния кодекс. Малолетни- това са лицата ненавършили 14- годишна възраст. Непълнолетни- лицата навършили 14 години, но не навършили 18 наказателноправна страна, съществуват, две възрастови групи, които, са уредени, в Наказателния кодекс, Малолетни, това са лицата, ненавършили 14, годишна възраст, Непълнолетни, лицата навършили 14 години, но не навършили 18

С напредване на възрастта на детето се наблюдават изменения в организма, които са неминуеми. Те могат да обусловят и една промяна в психиката, която да бъде причина за едно агресивно, неконтролируемо поведение или пък за едно по сдържано, затворено, комплексирано и все пак ненормално поведение. От наказателноправна страна съществуват две възрастови групи, които са уредени в Наказателния кодекс.

1. Малолетни- това са лицата ненавършили 14- годишна възраст. Те са наказателно неотговорни и при извършване на общественоопасни деяния по отношение на тях могат да бъдат приложени само съответни възпитателни мерки. Тези мерки са установени в Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В него се съдържа сложна система от норми по отношение на организацията и координирането на дейността на обществото и на държавните учреждения в борбата срещу тези прояви. Урежда въпроси, свързани с предотвратяване и н борба срещу различни форми на престъпност, нарушения на закони и отклонения от правилното развитие и възпитание на малолетните. В Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са обособени няколко мероприятия за ограничаване и ликвидиране на престъпните деяния: - Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; - детски педагогически стаи; - трудово-възпитателни училища; - поправителни домове.

2. Непълнолетни- лицата навършили 14 години, но не навършили 18 . При тази група има наказателна отговорност само ако лицето е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Тоест при непълнолетните имаме нужда от изследване на индивидуалното психофизично развитие и характера на извършеното общественоопасно деяние, за да определим дали е наказателноотговорно лицето.

Някой път дори и нормално развити деца са определени за наказателно неотговорни, тъй като са били използвани от други за извършване на престъпления с висока сложност. Когато извършеното деяние неможе да се определи като виновно, тогава се настаняват по решение на съда във възпитателно училище-интернат или в друго подходящо заведение, ако това се налага от обстоятелствата на случая.

При определяне на виновно изпълнение, обаче се използват особени правила в наказателния кодекс. „Наказанието при непълнолетните се налага с цел преди всичко да бъдат те превъзпитани и подготвени за обществено полезен труд” чл. 60 от НК. Спрямо непълнолетните могат да се приложат успешно възпитателни мерки по ЗБППМН ако са извършили престъпление поради увлечение или лекомислие и не представлява голяма обществена опасност. Прокурорът може да не образува или да прекрати образуваното предварително производство, а съдът да реши да не бъде предаван за съдене или да не бъде осъден .

 

 

адвокатварна.bg