Европейска заповед за запор на банкови сметки

Издаване на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки Целта на законодателните допълнения е улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела въз основа на правото на ЕС Народното събрание, създава, процедура, за европейска заповед, за запор, на банкови сметки,постановяване, на съдебното решени,е от първоинстанционния съд,улесняване, на трансграничното събиране, на вземания

Издаване на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки може да се иска след постановяване на съдебното решение от първоинстанционния съд

Целта на законодателните допълнения е улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела въз основа на правото на ЕС. Издаване на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки може да се иска преди предявяване на иска от компетентния да разгледа спора по същество първоинстанционен съд. Във всяко положение на делото до приключване на съдебното производство ищецът може да иска от съда, пред който делото е висящо, да издаде европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки. В случай че искането се предявява в рамките на касационното производство, заповедта се издава от въззивния съд. Със Закона за допълнение на Гражданския процесуален кодекс се приема още, че издаване на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки може да се иска след постановяване на съдебното решение от първоинстанционния съд, разгледал спора по същество, или след одобряване на съдебната спогодба. В същото време със Закона за изменение и допълнение на Закона за правната помощ се създава юридическа регламентация на Националния телефон за правна помощ. Той е форма за предоставяне на консултация на физически лица при облекчени условия извън общия ред за предоставяне на правна помощ. Дейността на Националния телефон за правна помощ се администрира от Националното бюро за правна помощ (НБПП). Консултации по този телефон се предоставят от адвокати, вписани в НБПП и определени с решение на НБПП. Предоставените консултации по Националния телефон за правна помощ се удостоверяват с писмен отчет на адвоката по образец, утвърден от НБПП.

 

адвокатварна.bg