НС облекчава процедурата по промяна на предназначението на земеделски земи

НС облекчава процедурата по промяна на предназначението на земеделски земи без промяна на предназначението в земеделски земи ще могат да се изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструктура, чиято застроена площ заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях е до 15 кв. м без промяна, предназначението, земеделски земи, могат, изграждат съоръжения, линейни обекти, техническата инфраструктура, застроена площ, прилежащата територия, всяко едно, до 15 кв. м

НС облекчава процедурата по промяна на предназначението на земеделски земи

За тази цел без промяна на предназначението в земеделски земи ще могат да се изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструктура, чиято застроена площ заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях е до 15 кв. м. В допълнение, промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с влязъл в сила общ устройствен план, ще се извършва, без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране. По отношение на правилата за рекултивация на нарушени терени се установява, че съгласуването на проекта за рекултивация се извършва от министъра на земеделието и храните относно земя за земеделски нужди. Проектът се съгласува от министъра на околната среда и водите – за сгуроотвали, сметища и други депа за отпадъци, от министъра на енергетиката – за рекултивация, произтичаща от дейността на операторите за търсене и проучване или за проучване или концесии за добив за съответните съоръжения за минни отпадъци, от министъра на икономиката – за рекултивация на закрити мини и рудници, а за рекултивация на хвостохранилища – от министъра на енергетиката или министъра на икономиката съобразно тяхната компетентност. Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи влиза в сила три дни след обнародването му в Държавен вестник. Започнатите процедури за съгласуване на проект за рекултивация се довършват по досегашния ред. Поземлените имоти в горски територии, чието предназначение е променено след 9 април 2011 г. до влизането в сила на ЗИД на ЗОЗЗ и за които дължимата цена е заплатена в определения срок, се продават на лицето, по чието искане е станала промяната на предназначението. Лицето подава заявление за закупуване в срок до една година от влизане в сила на измененията. Правото на закупуване се погасява, когато заявлението не е подадено в срока или продажната цена не е платена в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта за продажба на поземления имот.

 

адвокатварна.bg