Отвличане на деца от единия родител

Отвличане на деца, адвокат Юлия Данова, Варна Можете да предприемете съдебни действия, за да си върнете детето. Централните органи могат да ви помогнат да направите необходимите стъпки. Централните органи са: Министерството на правосъдието Отвличане на дете от родител, дете, родител, отвличане, закрила на детето, хагстката конвенция, Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и дела

Вашият партньор отвежда вашето дете в друга страна от ЕС без ваше позволение или в нарушение на съдебно решение? Можете да предприемете съдебни действия, за да си върнете детето. Централните органи могат да ви помогнат да направите необходимите стъпки. Централните органи, определени съгласно чл. 53 са: Министерството на правосъдието Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания" Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси" Хагстката конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25 октомври 1980г. има за цел : 1. да осигури незабавното връщане на детето прехвърлено незаконно или задържано в някоя от договорщите държави 2. да гарантира ефективно спазване на законите, свързани с упражняването на родителските права и правото на лични отношения. Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000. Регламентът се прилага между всички държави, членки на Европейския съюз, с изключение на Дания. Съдебно решение, постановено в държава членка, се признава в другите държави –членки, без да е необходимо никакво специално производство. Решение, постановено в държава членка, което подлежи на изпълнение в нея, се изпълнява в друга държава членка, когато по молба на заинтересуваната страна то е обявено за изпълняемо в нея. Молбата за обявяване на изпълняемост се подава до съда, посочен в Съд за молби за признаване/изпълняемост. Жалбата срещу решение по молбата за обявяване на изпълняемост се подава в съда, посочен в списъка Съд за обжалване на решение за признаване/изпълняемост. Съдебните решения по права за достъп и за връщането на дете се признават и са изпълняеми в други държави членки без необходимост от обявяване на изпълняемостта им, при положение че се придружават от удостоверение. Регламентът предвижда четири стандартни формуляра. Всяка държава членка посочва поне един централен орган, който да подпомага прилагането на Регламента. Компетентните органи в Република България за признаването на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани c родителските права са компетентните органи по регистрацията, а именно кметовете на общини. Компетентният орган в Република България относно признаване на решения е окръжният съд по постоянния адрес на насрещната страна или по нейното седалище, а ако тя няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България - по постоянния адрес или седалище на заинтересованата страна . Когато и заинтересованата страна няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България искането се предявява пред Софийския градски съд. Компетентният орган, до който следва да бъде подадена молбата за декларацията за изпълняемост по чл. 29 на съдебното решение, постановено в друга държава-членка на ЕС, е окръжният съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението. Ако вашият случай отговаря на законовите изисквания, съдилищата в държавата от ЕС, в която е отведено детето, ще решат дали то трябва да бъде върнато. Възможни изключения ако има вероятност детето да е в опасност в страната, в която е живяло преди отвличането; ако детето е достатъчно голямо, за да декларира, че не желае да се върне. Както вие, така и вашето детето трябва да имате възможност да бъдете изслушани от съда по време на делото. Отмяна на съдебно решение Ако искате да отмените решение за предоставяне на родителски права, трябва да го обжалвате в страната, в която е било взето. Не можете да отмените решение за предоставяне на родителски права, като отвлечете детето и поискате друго решение от съд в друга страна от ЕС. Изключения Тези правила не се отнасят за Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Въпреки това Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария прилагат Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. Случаите на отвличания в тези държави се разглеждат съгласно тази конвенция или други международни споразумения. адвокатварна.bg