Учредяването и упражняването на право на строеж върху чужда вещ

Учредяването и упражняването на право на строеж върху чужда вещ Учредяването и упражняването на право на строеж върху чужда вещ Учредяването, упражняването, право, строеж, чужда вещ

Учредяването и упражняването на право на строеж върху чужда вещ Според ВКС правото на строеж е ограничено вещно право, което дава право на носителя му да построи сграда в чужд имот и в отклонение от правилото на приращението да придобие собствеността върху постройката. Притежанието на право на собственост върху терена и право на собственост върху сграда в него в лицето на различни субекти, е възможно само при наличие на право на строеж. Право на строеж се учредява единствено върху чужд имот и собственик на земя не може да има такова право върху тази земя. Съдилищата приемат, че установяването на право за лице, различно от собственика на земята да придобие собствеността върху постройка в нея става само в нотариална форма, от което изискване се допуска изключение, когато се прехвърля вече завършен строеж. Правото на строеж е реализирано, когато сградата, за която е учредено, е завършена в груб строеж т.е. изградени са ограждащите стени и е направен покрив. То включва и ползването на незастроената част от земята. Правото може да бъде защитено както с всички вещни искове за защита на собствеността, така и с всички искове за вреди и загуби. Съдилищата приемат, че то може да бъде не само прехвърляно, но и наследявано. Естеството и предназначението на вещното право на строеж не са несъвместими и с неговата делба, защото то е твърде сходно с правото на собственост, но във всички случаи обаче то трябва да е било учредено.

адвокатварна.bg