Изпълнително производство

гр. Варна, Адвокат Юлия Данова

Адвокат Юлия Данова  предлага на своите клиенти процесуално представителство по изпълнителни дела. Специализирана не само при правно съдействие на страната на кредитора, но и защита на длъжника при дела, образувани от банки, небанкови кредитни компании, дружества като Топлофикация, В и К, Електроснабдяване.

Целта на всяко физическо или юридическо лице е по максимално бърз начин да получи своите пари. Ролята на адвоката в този случай е  навременното и компетентно изготвяне на документите по изпълнителното дело, отправянето на искания до съдебния изпълнител за извършването на различни справки, налагането на запори, възбрани и т.н.

В същото време в хода на изпълнителното дело трябва да се съблюдават и правата на длъжника, за да се постигне съпоставеност в процеса и да се предотвратят възможностите за обжалвания.

Макар, че българското законодателство дава широка възможност за защита на правата и законните интереси на длъжниците, не са редки случаите, в които, при изпълнение на служебните си задължения, органите на принудителното изпълнение нарушават императивно установените законови разпоредби. Във връзка с това и с оглед максимална и навременна защита на длъжника е необходимо задълбочено и компетентно запознаване с книжата по съответното изпълнително дело. В противен случай би могло да се окаже, че са пропуснати фатални срокове и възможностите за адекватна и навременна реакция са се стопили до степен, че вече нищо да не може да се направи.

 

Адвокат Юлия Данова

 

9010, Варна

ул. "Добротица" 3

Моб: +359 (0) 895 64 59 40

Сайт: адвокатварна.bg

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg

 

 

Адвокат изпълнително производство варна Адвокат изпълнително производство варна