Дания: изменения на риска на Закона за чужденците, нарушаващи международните правни стандарти


 
"Последните ограничителни промени в областта на убежището и имиграцията закон в Дания повдигат сериозни опасения за съответствие със стандартите за правата на човека. Правителството трябва да ги преразгледат и да се гарантира, че правото и практиката в пълно съответствие със задължението на Дания да поддържа стандартите за защита на бежанците ", каза днес Нилс Muižnieks, комисаря на Съвета на Европа по правата на човека, освобождаване на писмо, адресирано до г-жа Ингер STØJBERG, министър на имиграцията, интеграцията и жилищния фонд.
 
Комисарят се отнася по-специално за промени в Закона за чужденците, въведена през ноември миналата година, които увеличават възможностите за задържане на лица, търсещи убежище при "специални обстоятелства" и отслабват съдебен контрол на задържането. "Обезпокоен съм, че възможността за увеличаване на използването на задържане при определени обстоятелства, в съчетание с елиминирането на важни правни гаранции по отношение на задържането, може да доведе до задържане се използват прекомерно и безразборно по отношение на лицата, търсещи убежище, в противоречие с член 5 от ЕКПЧ, която защитава правото на свобода. "
 
Той също така изразява загриженост във връзка с нов пакет от промени в момента се обсъждат от датския парламент, които са насочени към ограничаване на достъпа на ползващите се с международна закрила, до събиране на семейството. "Предложението за отлагане на правото на събиране на семейството на три години за лицата, на които временно субсидиарна закрила, поражда съмнения за съвместимостта с член 8 от Европейската конвенция за правата на човека, която защитава правото на зачитане на семейния живот и също биха могли да нарушават правата на децата да живеят в рамките на тяхната семейна среда, както е предвидено в Конвенцията на ООН за правата на детето. "Той също така изразява съжаление предложения, насочени към затягане на критериите за получаване на разрешение за постоянно пребиваване и значително намалява продължителността на разрешения за пребиваване, по-специално за тези, които е предоставена международна закрила. "Всички тези предложения са в противоречие с цел насърчаване на по-бърза и ефективна интеграция на тези лица в Дания."
 
На последно място, комисарят остро критикува предложението да се възползват от активите на лицата, търсещи убежище, които пристигат в Дания, за да покрият своите дневни нужди. "Такава мярка може да достигне до нарушение на човешкото достойнство на засегнатите лица. Тя също може да доведе до нарушаване на правото на собственост, залегнало в член 1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ. "
 
 


«Всички новини
 

Дания: изменения на риска на Закона за чужденците, нарушаващи международните правни стандарти Дания: изменения на риска на Закона за чужденците, нарушаващи международните правни стандарти