МС иска национална уредба за европейско удостоверение за наследство


МС иска национална уредба за европейско удостоверение за наследство

 
Министерският съвет предлага въвеждане на правила за признаване и изпълнение на съдебни решения и издаване на европейско удостоверение за наследство въз основа на Регламент (ЕС) № 650/2012 от 4 юли 2012 г. С този акт, който започва да се прилага по отношение на наследяването на лица, починали на 17 август 2015 г. или след тази дата, се въвеждат единни правила относно компетентността и приложимото право в областта на наследяването в ЕС, както и признаване и изпълнение на актове в тази област. С новите разпоредби се определят съдът, пред който заинтересованата страна може да поиска признаване на чуждестранно съдебно решение и допускане на изпълнението на съдебно решение, както и съдилищата, пред които може да се обжалват разпорежданията на съда.
Проектът на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс предвижда още с цел бързото и ефективно уреждане на наследяване с трансгранични последици в рамките на Съюза наследници, заветници с преки права върху наследството и изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество, на които се налага в друга държава членка да докажат правното си положение или да упражнят правата си, да могат да поискат издаване на европейско удостоверение за наследство като компетентен за издаването му е районният съд по последния постоянен адрес на починалия.


«Всички новини
 

МС иска национална уредба за европейско удостоверение за наследство МС иска национална уредба за европейско удостоверение за наследство