Народното Събрание облекчава адресната регистрация за натурализирани българи


Народното Събрание облекчава адресната регистрация за натурализирани българи

Съгласно нормативната уредба броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини, се допуска трикратно надвишаване. С утвърдените от законодателя промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация се въвежда, че горепосочените правила не се прилагат в случаите на първа адресна регистрация по постоянен адрес на лицата, получили българско гражданство по натурализация.
Парламентът внася яснота относно кворумите на местните власти
В действащата до момента нормативна база се приема, че заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. С гласуваните от Народното събрание на Република България изменения се пояснява, че повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на съветниците. Законът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация дава разяснение и относно израза „с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници” – това е случай, когато броят на гласувалите „за“ общински съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници.«Всички новини
 

Народното Събрание облекчава адресната регистрация за натурализирани българи Народното Събрание облекчава адресната регистрация за натурализирани българи