Предвиждат промени в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления


Предвиждат промени в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

 
 
С настоящия законопроект се разширява и прецизира
съществуващата нормативна уредба по отношение на правата на
пострадалите от престъпления, включително чрез въвеждане на
разпоредби на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални
стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на
престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на
Съвета. Конкретните цели на законопроекта са свързани с
подобряване информираността на пострадалите за правата им по
Законa за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от
престъпления (ЗПФКПП), с осигуряването на безплатен достъп за
всички пострадали от престъпления от общ характер до
организации, оказващи безплатна психологическа консултация и
практическа помощ, с разширяване кръга на тежките умишлени
престъпления, за които е предвидена финансова компенсация от
държавата, с подобряване ефективността на схемата за финансова
компенсация, по-конкретно в случаите, когато компенсацията се
предоставя за издръжка на лица, ненавършили пълнолетие, както
и с регламентиране на взаимодействието на държавата с
неправителствените организации, оказващи безплатна
психологическа консултация и практическа помощ на пострадалите
от престъпления.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане и финансова компенсация на пострадали от
престъпления има следните цели:
 Разширяване обхвата на органите, организациите и
лицата, които предоставят информацията за правата на
пострадалите по ЗПФКПП.
 Осигуряване на безплатен достъп за всички пострадали
от престъпления от общ характер до организации, оказващи
безплатна психологическа консултация и практическа помощ по
ЗПФКПП.
 Разширяване обхвата на тежките умишлени
престъпления, за които ЗПФКПП предвижда финансова компенсаця.
 Подобряване ефективността на схемата за предоставяне
на финансова компенсация по ЗПФКПП.
 Регламентиране на взаимодействието на държавата с
неправителствените организации, оказващи безплатна
психологическа консултация и практическа помощ по ЗПФКПП.
 
 


«Всички новини
 

Предвиждат промени в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления Предвиждат промени в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления