Приходната администрация изяснява някои аспекти на издаване на кредитно известие


Приходната администрация изяснява някои аспекти на издаване на кредитно известие

 
Съгласно чл. 115, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата. Разпоредбата на чл. 115, ал. 2 ЗДДС гласи, че известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по чл. 115, ал. 1 от ЗДДС. От текста на разпоредбите е видно, че издаването на кредитно известие предполага разваляне на доставка или намаляване на данъчната основа на доставката, както и постигане на съгласие между страните по сделката, за да се осъществят правните последици на издаденото кредитно известие.
В Разяснение № 2322817 от 15.04.2013 г. на НАП се посочва още, че съгласно Закона за счетоводството то се осъществява при съобразяване със счетоводния принцип "текущо начисляване" - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят. Предвид това, издадено кредитно известие следва да се включи в отчетните регистри в периода, в който е издадено, независимо, че плащане по него не е извършено.
 


«Всички новини
 

Приходната администрация изяснява някои аспекти на издаване на кредитно известие Приходната администрация изяснява някои аспекти на издаване на кредитно известие