Регистрацията на юридически лица с нестопанска цел става част от търговския регистър


Регистрацията на юридически лица с нестопанска цел става част от търговския регистър
 
 
Законодателят приема юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да се вписват в регистър, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. На вписване подлежат: наименованието, целите и средствата за постигането им; седалището; органите; клоновете на юридическото лице с нестопанска цел. На обявяване подлежат: решението за учредяване; уставът на сдруженията, съответно учредителният акт на фондациите, както и решенията за промени.
 
В тази връзка в Закона за търговския регистър ще се урежда регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на ЮЛНЦ, който е публичен. Всяко ЮЛНЦ е дл
 
 
Законът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел влиза в сила от 1 януари 2018 г. Всички заварени субекти запазват правоспособността си и са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса не се дължи.
 
 
 


«Всички новини
 

Регистрацията на юридически лица с нестопанска цел става част от търговския регистър Регистрацията на юридически лица с нестопанска цел става част от търговския регистър