Транспортното ведомство променя правила за крайпътна проверка на превозни средства


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията привежда правилата за контролните проверки на пътя в съответствие с промените в законодателството на ЕС. Въвеждат са мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт, който отменя Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт. В тази връзка се отменя изискването като елемент на проверките на пътя да се проверява превишаването на скоростта на движение от водача по данните от тахографа.
На следващо място, с оглед транспонирането в българското законодателство на Директива 2014/47/ЕС относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза в срок до 20 май 2017 г. се регламентира образец на протокол за крайпътна техническа проверка на превозното средство.
В допълнение, с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка, която е в сила от 22 март 2016 г., се въвежда общо понятие регионално звено на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация вместо посочване на териториалните поделения на агенцията, които се структурират по различни начини с различни наименования.
 


«Всички новини
 

Транспортното ведомство променя правила за крайпътна проверка на превозни средства Транспортното ведомство променя правила за крайпътна проверка на превозни средства