Депутатите обсъждат регулиране на дейностите с горива


Депутатите обсъждат регулиране на дейностите с горива

Народни представители от групите на всички парламентарно представени партии предлагат въвеждане на регистрация и контрол върху лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход с цел постигане на сигурност и предвидимост в търговията с нефт и продукти от нефтен произход и повишаване на енергийната стабилност на страната. Според вносителите новата нормативна уредба би довела до идентифициране на икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефтопродукти, намаляване на сивия сектор в основен бранш на българската икономика, повишаване събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности и осигуряване на лоялна конкуренция на пазара на горива в страната. В допълнение се счита, че с Проекта за Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход би се запълнила една празнота в българското законодателство, каквато в съседните държави няма, тъй като те вече са приели подобни отраслови закони.

 «Всички новини
 

Депутатите обсъждат регулиране на дейностите с горива Депутатите обсъждат регулиране на дейностите с горива