Международното и европейско развитие налагат изменения в българското право!


Международното и европейско развитие налагат изменения в българското право

Вносителят посочва, че тъй като България е държава членка на ЕС, за нея са влезли в сила разпоредбите на Конвенцията от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството, приета от Хагската конференция по международно частно право. Във връзка с това МС предлага създаване на вътрешни процесуални правила по прилагане на международно правните норми чрез Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Така България ще стане част от общо правно и съдебно пространство, основано на принципа на взаимното признаване на решения, постановени в държавите, прилагащи правилата на конвенцията. Нейната цел е да се осигури ефективното събиране на издръжка за деца и за други членове на семейството независимо от това дали задължението за издръжка е възникнало в определена държава при прилагането на определено национално право от компетентната за тази страна юрисдикция, а изпълнението налага извършването на действия в друга държава. Особено важно достижение е изискването за осигуряване на достъп до правосъдие на лице, което търси реалното получаване на издръжка в държава - страна по конвенцията.


«Всички новини
 

Международното и европейско развитие налагат изменения в българското право! Международното и европейско развитие налагат изменения в българското право!