ПРОМЕНИ В ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВОТО НА ТРУД ЗА БАЩА НА ДЕТЕ ДО 3 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ


Бащите на деца до тригодищна възраст и съпрузите на бременни жени да получат същата социлна защита срещу уволенние, каквато ползват майките според Кодека на труда

 
В мотивите към проекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда се изтъква проблема в тежката ни демлграфска криза, който може да бъде решен с насърчаване на раждаемостта в страната.Необходима защита на упражняването правото на труд не само на майката на дете/деца до 3 г., но и на бащата. По този начин ще се гарантира осигуряване на парични средства за отглеждане и възпитание на децата в ранна детска възраст.Този период е особено взжен за детето, тъй като през него се сформира неговия характер и се проявяват първите индивидуални способности, които през годините на своя растеж детето развива, за да го изградят като личност.
Това може да постигне, чрез сигурност на работното място на семейните двойки. Социалната защита на бащата е от изключително значение. Рискът от уволнението му в периода до навършване на тригодишна възраст на децата, предизвиква несигурност в бългасркото семействои това  ги мотивира да създават ново поколение.
В чл.333 КТе предвидено да залегнат няколко нови текста, които гарантират, че работник или служител, който е баща и живее заедно с дете до три годишна възраст в едно домакинство или баща, който живее на съпружески начала с майка  на дете до три годишна възраст и полага грижи за него него в общото домакиснвто, или съпруг на бременна жена, не може да бъде уволняван от своя работодател, като за него се приложи същата процедура, която се прилага за бременни жени и майки с деца до три годишна възраст. Тази защиа е алтернаивна и се прилага в случаите, когато майката не получава доходи до три годишна възраст на детето.
 
 


«Всички новини
 

ПРОМЕНИ В ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВОТО НА ТРУД ЗА БАЩА НА ДЕТЕ ДО 3 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРОМЕНИ В ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВОТО НА ТРУД ЗА БАЩА НА ДЕТЕ ДО 3 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ