Наследствено право

адвокат Юлия Данова, град Варна
 
   Наследственото право е тази част от гражданското право, която регулира имуществените отношения, пораждащи се по повод  смъртта  на гражданите, във връзка с преминаването на  тяхното имущество към други лица.
   Имуществените отношения са обществени отношения, които възникват на основата на собствеността. Във връзка с нея се пораждат  много и най-разнообразни имущетсвени отношения, които намират своето отражение  в различните отрасли на правото и се регулират от тях. Наследственото право има за предмет този кръг от имуществени  отношения, които възникват с настъпването на смъртта на едно физическо лице и преминаването на неговото имущество  към други лица.
  Наледственото право е изминало дълъг път на развитие. Този път е свързан с развитието  на собствеността и семейството. С изменението на формите на собствеността се изменят и самите имуществени отношения, в това число и отношенията, които възникват при наследяването. Наченки на наследяване е имало още в предкласовото общество, в известен стадий на развитие на родовия строй, когато имущество на умрелите е преминавало към останалите членове на рода- първоначално по майчина, а по-късно- по бащина линия.
  Като правен институт, обаче, наследяването е възникнало при разпадането на първобитноощинния строй, предизвикано от развитието на производителните сили и възникването на частната собственост върху оръдията и средствата за производство, при появата на особени семейства.
  Собствеността в икинимически смисъл е съществувала до създаването на класите, държавата и правото, но както правото на частната собственост се е появило едва едва в класовото общество, така  и наследственото право е възникнало с появата на правото на частна собственост, когато държавата със съответни норми е установила реда за преминаване на имуществото по наследство.
  Наследственото право е тясно свързано и със семейните отношения. Обикновено наследственото имущество преминава към членовете на семейството на починалия. По отношение на най-близките от тях законът установява особено предимство- запазена част от наследството, с която наследодателят не може да се разпорежда с безвъзмездни актове / завещания и дарения/. Семейните отношения са едно от най-важните основания за наследственото преминаване на имущества.
 

Адвокат Юлия Данова

 

9010, Варна

ул. "Добротица" 3

Моб: +359 (0) 895 64 59 40

Сайт: адвокатварна.bg

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg

 

 

Адвокат наследствено право варна Адвокат наследствено право варна, адвокат Юлия Данова извършва консултации по наследствени въпроси, Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна , искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака