Брокер на недвижими имоти!


Брокер на недвижими имоти

 
Наскоро реших да продам апартамента си и да си купя друг по-близко до работното ми място. Изнесох се под наем докато уредя продажбата на стария и след това покупката на новия апартамент. През това време ми се наложи постоянно да комуникирам с брокери и агенции за недвижими имоти. Какво е добре да знам, когато си използвам услугите на брокер на недвижими имоти?
 
Професия “Брокер на недвижими имоти”
В момента предоставянето на услуги като брокер не е законово регламентирана дейност. Съществува проект за Закон за брокерите на недвижими имоти, както и идея за създаването на единен регистър на брокерите на недвижими имоти. Също така има Европейски стандарт “Услуги на брокерите на недвижими имоти”, който съдържа минимални изисквания относно брокерските услуги и е създаден от Европейския комитет по стандартизация, който може да бъде закупен от Българския институт по стандартизация (БДС EN 15733:2010) и да се прилага от брокерите на недвижими имоти при работа с клиенти.
 
Съществува и Национално сдружение “Недвижими имоти” (НСНИ), което е юридическо лице с нестопанска цел в частна полза. Негова цел е да защитава и гарантира професионалните интереси и авторитета на неговите членове и на останалите граждани и лица при осъществяването на посреднически и други услуги при сделки с недвижими имоти.
 
Доколкото няма изрична законова уредба, брокерска дейност може да се осъществява от:
 
физически лица (няма изискване за тяхното образование);
търговски дружества с такъв предмет на дейност;
адвокатски кантори;
Те предоставят услуги като: рекламиране на имоти; правна консултация; посредничество, подготовка и представителство при сключване на сделки с имоти; проверка за тежести върху имоти; съдействие за получаване на ипотечни кредити,  потребителски кредити и др.
 
Важно е да знам, че агенциите не правят задълбочено проучване за тежести на имота. Удостоверение за тежести не означава, че трети лица в последствие не могат да предявят претенции. Ето защо е важно да се консултирам и с адвокат с експертиза в имотното право. Не е скъпо и мога да намеря такъв специалист бързо и лесно на тази страница.
 
Сключване на договор за услуга с брокер на недвижими имоти!
Брокерите предлагат най-различни услуги и в зависимост от моите нужди сме свободни да сключим граждански договор с договорени от нас клаузи, които не противоречат на закона. Това са договори за извършване на фактически и/или правни действия (Законът нарича договорите за извършване на фактически действия – договори за изработка, а тези за извършване на правни действия –  договори за поръчка). И, въпреки че с пълна сила важи свободата на договаряне, брокерите обикновено изготвят образци на договори, които предлагат за подписване на всички клиенти, в зависимост от интересите им, като предвиждат и опция за включване на индивидуални клаузи.
 
Клиент на брокер мога да бъда в качеството си наемодател или наемател, продавач или купувач на недвижим имот.


«Назад
 

Брокер на недвижими имоти! Брокер на недвижими имоти!