В какви хипотези единия съпруг получава част от личното имущество?


                           Предпоставки за да бъде уважено искането за получаване на част от личното имущество 

 
  
 1./ да е съществувал брак и този брак да е прекратен поради развод, а не поради смъртта на някой от съпрузите; 
2./ по време на брака единият съпруг да е придобил определено имущество, което служи за упражняване на професията му , включително и хипотезите на имущество- вещи и/или вещни права, придобито като едноличен търговец и включено е неговото търговско предприятие по см. на чл. 15 ТЗ или влогове /в т.ч. вземания, произтичащи от дялове или акции в търговски дружества/ 
3./ придобитите имущества, предмет на заявения иск, да са на значителна стойност ;
 4./ претендиращият дял от стойността на личното имуществото съпруг да е допринесъл за придобиването с труда си, със средствата си или с работа в домакинството
 
Например, когато:
- Участието на съпруга-несобственик в довършителните работи на жилището може да бъде източник само на облигационни отношения във връзка с вложените средства
-Единият съпруг може да претендира част от стойността на вещите за упражняване на професия или дял от имуществото на другия съпруг, което е негова лична собственост и поради това е изключено от съпружеската имуществена общност и др.
 
 
 


«Назад
 

В какви хипотези единия съпруг получава част от личното имущество? В какви хипотези единия съпруг получава част от личното имущество?