Задържаха ме от полицията за 24 часа!


Задържаха ме от полицията за 24 часа

 
Спират ме полицаи, слагат ми белезници и ме задържат като ограничават правото ми на свободно придвижване до 24 часа.
Това може да се случи ако:
 
  • нарушавам обществения ред;
  • създавам явна опасност за себе си или за околните;
  • съзнателно преча на полицаите да си вършат работата;
  • се мотая без документи за самоличност;
  • има подозрения че съм извършил престъпление.
Най-важното в този момент е да се свържа със специалист по наказателно право. Мога да направя това бързо и лесно на тази страница.
 
Правата ми по време на задържането от органите на МВР:
1. Имам право на телесна неприкосновеност. Упражняването на сила спрямо мен може да става само в рамките на необходимото, слeд като полицаите са ме предупредили че ще я използват и то само ако оказвам съпротива на органите на реда и не се подчинявам на техни нареждания. Внимание! Полицията може да използва сила и при групови нарушения на обществения ред, което означава, че ако се намирам сред тълпа, която буйства, мога да отнеса някой и друг ритник дори да не провокирам с нищо органите на реда! 
 
 
 
2. Мога да избегна използването на помощни средства от органите на МВР по време на моето задържане, като укажа съдействие на полицията и се подчинявам на нарежданията, които ми дават. В такъв случай използването на помощни средства ще стане безпредметно. Ако обаче оказвам съпротива и не се подчинявам на нарежданията на полицаите, могат да ми бъдат сложени белезници, усмирителна риза, да бъде използвана срещу мен палка (каучукува, пластмасова или електрошокова) и  дори да бъдат използвани халосни патрони. При всички случаи полицаите са длъжни да преустановят употребата на помощни средства в момента, в който са постигнали целта си, т.е. са ме обезвредили.
 
3. Мога да избегна употребата на оръжие от органите на МВР като НЕ извършвам противозаконни действия (нападение, задържане на заложници, заплаха с огнестрелно оръжие) и не се опитвам да избягам.
 
4. Имам право да запазя личното си достойнсттво. Органите на полицията НЕ могат да ме обиждат или унижават при никакви обстоятелства.
 
Правата ми при отвеждане в помещение за настаняване на задържани  от МВР  лица:
1. Имам право на медицинска помощ, в случай че поискам или се  нуждая от такава. Няма значение дали състоянието ми, което изисква намесата на медици, е предизвикано по време на задържането от органите на полицията или не – моите живот и здраве са ценност, която следва да бъде съхранена при всички случаи.
 
2. Имам право да се запозная с писмената заповед, съставена за моето отвеждане в определеното за задържане място.В тази заповед е отбелязан точно часът, в който е ограничено правото ми свободно да се придвижвам в пространството. Тя се подписва от полицая, който я е съставил и от мен и ми се връчва един от трите еднообразни екземпляра.
 
3.  Имам право да се свържа с адвокат и да ползвам адвокатска защита. 
 
4. Имам право да се свържа с член от семейството ми или с приятел. Макар да нямам право на телефонно обаждане като по филмите, органите на МВР са длъжни незабавно да уведомят избрано от мен лице за задържането.
 
5. Имам право да запазя мълчание. В случай че предпочета да дам обяснения, мога да го направя по всяко време, но полицаите не могат да ме принудят за това. В случай че кажа нещо, което не е благоприятно за мен, не трябва да се тревожа, защото на този етап обясненията ми не са част от доказателствения материал и не могат да се използват срещу мен. Само обясненията ми по време на разпит и след запознанството ми с обвинението могат да влязат в кориците на делото и да бъдат използвани срещу мен.
 
Внимание! Тези мои права трябва да ми бъдат изяснени в самото начало на задържането, за което трябва да подпиша Декларация в 2 екземпляра, че правата са ми били изяснени от органите на МВР.
 
При отвеждането ми в помещението за задържане ще бъде извършен личен обиск, при който у мен могат да бъдат открити редица вещи, които да бъдат иззети и съхранявани далеч от мен до края на престоя ми в помещението за задържане.
 
Моите права при извършване на този обиск са следните:
  • имам право да искам обискът да бъде извършен от лице от същия пол;
  • имам право да се запозная с протокола за извършения обиск, след като той бъде съставен, както и да получа копие от този протокол. При съставяне на протокола е важно да проверя дали действията на органите на реда са надлежно описани, какви вещи са били в мое притежание, какви вещи са намерени и иззети от мен и дали е вписано основанието за извършване на обиска.
  • имам право да получа иззетите от мен вещи обратно при напускането на помещението за задържане. Трябва да ми бъдат върнати всички иззети вещи с изключение на такива, които са иззети като веществени доказателства по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
Важно е да зная! Полицаите ще поискат от мен да подпиша:
 
1. заповедта за задържане;
 
2. протоколът от извършен личен обиск;
 
3. декларация, че съм запознат с правата си.
 
Мога да откажа да подпиша всеки един или всички документи, като това няма да доведе автоматично до моето освобождаване! Отказът ми да подпиша представените документи ще се удостовери с подпис на едно лице – свидетел и тези документи ще бъдат напълно редовни, стига, разбира се, да са съставени и съобразени в съответствие с всички изисквания на законодателството.
 
Кога ще бъда освободен?
след отпадане на основанието за задържането ми, но не по-късно от 24 часа от ограничаване на правото ми свободно да се придвижвам в пространството.
Задържане за повече от 24 часа може да бъде постановено само от прокурор и то само ако ще бъда изправен пред съд за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража” или “домашен арест”
 
Какво се случва в когато правата ми са нарушени?
Мога да обжалвам законността на задържането пред съда;
В случай че са ми причинени болки и страдания или пък имуществени вреди, мога да потърся обезщетение за имуществени и неимуществени вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди


«Назад
 

Задържаха ме от полицията за 24 часа! Задържаха ме от полицията за 24 часа!