КАТ ми свалиха номерата на колата… Какво да правя?


КАТ ми свалиха номерата на колата… Какво да правя?

Закон за движение по пътищата
“КАТ ми свалиха номерата на колата за една година! Какво да правя? Това законно ли е? Колата е нужна не само на мен, а на цялото семейство!“
 
Този въпрос, а и подобни на него се задават все повече. Това е така предвид все по-честите случаи на сваляне на регистрационни номера от органите на реда за редица нарушения на Закона за движение по пътищата!
 
Свалянето на регистрационните табели на автомобилите от КАТ е новост в закона. Тя бе въведена с измененията, обнародвани в ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г. От тази дата законът бе променен два пъти – веднъж с ДВ бр. 54 от 2017 г. от 05.07.2017 г. и последния път с ДВ бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.
 
Тоест, за първите десет месеца на 2017 г. чл. 171, т. 2а от Закона за движение по пътищата влезе в сила и след това бе променен два пъти. За щастие, от миналия месец – септември, досега няма изменения.
 
По същността си прекратяването на регистрацията на МПС е принудителна административна мярка, която се налага за няколко нарушения.
 
Те са следните:
Управляване на моторно превозно средство, без да се притежава съответното свидетелство за управление. Шофиране след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози. Отказ на водача да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. Неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози.
 
Интересно е, че с въвеждането на споменатата нова разпоредба на чл. 171 т. 2а през януари 2017 г., в нейния първоначален вариант, не се предвиждаше възможност да се прекрати регистрацията на МПС в случай, че не собственикът е управлявал автомобила. Разпоредбата не предвиждаше отнемането на номерата, ако автомобилът се управлява от друго лице.
 
Обаче, законодателят с последващото изменение поправи този свой “пропуск“ и предвиди възможността за отнемане на табелите и прекратяване на регистрацията, и в случай, че и друго лице управлява автомобила на собственика.
Така в първоначалния текст, който предвиждаше прекратяване на регистрацията само в случай, че собственик управлява МПС с измененията от 05.07.2017 г. бе добавено ново изречение, което гласи следното: “…както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление“.
 
Интересно е и друго. Какво се има предвид под непритежаване на свидетелство за управление на МПС?
 
Приема се, че лица, които не притежават свидетелства за управление, са както тези, които никога не са имали книжки – никога не са взимали уроци за управление, така и такива, на които книжката е с изтекъл срок.
 
Според мен, еднаквото третиране на водачите, които никога са нямали книжка с тези, на чиято книжка срокът е изтекъл, е крайно неправилно.
 
Например скоро имах случай с момиче, което живее в чужбина и просто е забравило, че книжката му е изтекла. Така е шофирало автомобила на баща си и когато са го спрели за проверка, са й съставили акт за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление. Освен акта от КАТ и наложена с наказателно постановление глоба са свалили номерата и прекратили регистрацията на колата. Така бащата не може да кара собствената си кола, тъй като друго лице, която я е управлявало и направило нарушение.
 
Рабира се обжалвахме както наказателното постановление, издадено въз ознова на акта (АУАН) така и заповедта за пректратяване на регистрацията.
Така към настоящия момент прекратяване на регистрацията на МПС, чрез сваляне на регистрационните номера може да стане и ако един автомобил се управлява не от собственика, а от друго лице.
 
ТОЕСТ, МНОГО ВНИМАВАЙТЕ НА КОГО ДАВАТЕ ДА ПОЛЗВА КОЛАТА ВИ!
Възможността да Ви прекратят регистрацията, ако друго лице управлява автомобила Ви  с изтекла книжка е реална и често се случва.
 
Срокът за прекратяването също не е кратък. Той е от 6 /шест/ месеца до 1 /една/ година.
 
ОБЖАЛВАНЕ!
Заповедта, с която се налага описаната принудителна административна мярка се обжалва. Това става чрез директора на съответната дирекция на МВР или пред административния съд. За няколкото месеца на действие на тази разпоредба има и доста натрупана практика на съдилищата в това отношение. Напоследък има доста случаи и съдебни решения по повод жалби срещу заповеди, с които се прекратява регистрация на МПС, когато същото е управлявано не от собственика, а от трето лице.


«Назад
 

КАТ ми свалиха номерата на колата… Какво да правя? КАТ ми свалиха номерата на колата… Какво да правя?