Обезщетение при вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради.


Обезщетение при вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради.
 
Събудих се тази сутрин. Приготвих се за работа. Излязох и видях паднало дърво върху колата си. Важно да знам, че имам право да получа обезщетение – какво мога да направя и за какво трябва да внимавам. Общините отговарят за тези вреди в качеството им на собственик на зелените площи. Освен при тези обстоятелства, законът ми дава право да търся обезщетение и в други най-различни ситуации.
 
Как мога да бъда обезщетен?
Зелените площи са общинска собственост. Като собственик общината е тази, която ги поддържа и която отговаря при инциденти. Когато вредата е причинена от вещ – в този случай това е дървото, което пада върху колата ми – общината носи отговорност като собственик.  Ако имам застраховка, застрахователната компания ще ми плати обезщетението веднага, а тя ще има възможност да го потърси от общината.Ремонтът на кола от застраховател е описан тук. За да получа обезщетение, вредата трябва да е причинена от самата вещ. 
 
Обезщетение мога да получа, като предявя иск до районния съд. Напр. ако дървото падне върху колата ми в гр. Пловдив, ще се обърна към Пловдивски районен съд. Имам право да подам иск не по-късно от 5 години от настъпване на увреждането.
 
Защо точно в районен съд и какви други дела разглежда той мога да науча тук.
 
За да възникне отговорност за общината, е необходимо да са налице едновременно три предпоставки:
 
вреда по колата ми;
увреждането да е причинено от дървото, което е паднало;
връзка между вредата върху моята кола и падането на дървото – напр. падането на дървото да е причинило счупване на стъклото на колата ми.
 Ако съм допринесъл за увреждането, няма да получа пълно обезщетение.
 
Освен това, трябва да имам предвид, че ако вредата се дължи на случайно събитие или непреодолима сила, не мога да искам обезщетение от общината.  Например ако предната нощ е имало буря или силен вятър, които са причинили падането на дървото, общината няма да носи отговорност. Това е така, защото падането на дървото не е следствие на някакво противоправно поведение от нейна страна.
 
Спукана гума или изкривена джанта заради дупка на пътя. Ами сега?
Ако попадна в несигнализирана дупка на пътя, това може да доведе до повреда на превозното средство, което управлявам. Мога да търся обезщетение от държавата или общината. Те отговарят за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата.
 
Какво е важно да имам предвид? В този случай мога да търся отговорност от държавата или общината като собственици на пътищата. 
 
Държавата ще носи отговорност, ако това се случи на републикански път. Републиканските пътища образуват държавната пътна мрежа (напр. магитралите). Те се управляват от Агенция “Пътна инфраструктура”. Ако попадна в дупка на общински път, ще търся обезщетение от общината, която е собственик на този път. Управлението на общинските пътища е възложено на кмета на общината.
 
Тук отново трябва да са налице трите предпоставки: настъпила вреда върху колата ми; да е причинена от вещта (в този случай това е пътят) и взаимната връзка между тях. 
 
Веднага след инцидента трябва да повикам служител на Пътна полиция, който да състави протокол за настъпило пътнотранспортно произшествие (ПТП). Този протокол отразява щетите и служи като доказателство в съда. Още за правата си при ПТП мога да прочета тук.
Следва да подам иск в съда, в чийто район е настъпило произшествието.Имам право да подам иска до 5 години от настъпването на ПТП.
Ако имам застраховка, обезщетението ще ми бъде изплатено от застрахователя. Той от своя страна ще има право да потърси сумата, която ми е изплатил от държавата или общината.


«Назад
 

Обезщетение при вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради. Обезщетение при вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради.