Продажба на фирма със задължения!


Предприемачеството по своята природа е несигурна дейност. Всяко бизнес начинание носи в себе си определен риск и нерядко нещата не се развиват, както сме ги планирали. Фирмата закъсва и натрупва задължения, които не може да изплаща. В този момент много хора се замислят за нейната продажба. Нека обаче първо да видим какво се случва, когато фирмата не може да обслужва задълженията си. След това ще разгледаме и процедурата за продажба на фирма със задължения.
 
Фалит на фирма
Когато една фирма трайно не е в състояние да погасява задълженията си, тя изпада в неплатежоспособност. Това все още не е фалит или несъстоятелност, което понятие използва законът. За да се стигне до фалит, е необходимо решение на съда, който обявява фирмата именно в несъстоятелност.
 
Тук има голямо значение, дали фирмата е ЕТ или ЕООД (ООД). Едноличните търговци отговарят за задълженията си с цялото си имущество. Това означава, че съдът в крайна сметка ще постанови принудителна продажба не само на вещите, които се използват в търговската дейност на лицето (машини, стоки, материали и т.н.), но лични такива – автомобил, жилище. Тук е и много по-трудно да говорим за продажба на фирма със задължения.
 
При дружествата с ограничена отговорност това не е така. Те имат свое обособено имущество и само то ще бъде продадено. Личното имущество на собственика или съдружниците е защитено. Затова винаги препоръчваме регистрация на ЕООД.
 
Какво трябва да направя, когато фирмата тръгне към фалит?
Законът казва, че когато фирмата не може да изплаща задълженията си, лицето, което я управлява трябва да декларира това в съда като подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност. При ЕТ такова задължение има самият търговец, докато при ЕООД/ООД – управителят. Бездействието в случая се третира дори като престъпление.
 
Продажба на фирма със задължения
Донякъде е разбираемо, че много хора предпочитат да се отърват от фирмата, вместо да минават през производство по несъстоятелност. Това особено важи при едноличните търговци, чието лично имущество е застрашено.
 
Продажба на ЕООД със задължения
продажба на фирма със задължения
 
ЕООД се продава изключително лесно като процедурата отнема малко повече от седмица. Необходимо е всички дружествени дялове от капитала да се прехвърлят от стария на нов собственик. Това става с договор, който се заверява нотариално. Подготвят се и други съпътстващи промяната документи. Много е важно продажбата на фирма да бъде вписана в Търговския регистър по делото на дружеството.
 
Важно е, заедно със смяната на собственика, да бъде сменен и управителят на фирмата. Тази стъпка често се забравя, коeто води до проблеми.
 
Продажба на ЕТ със задължения
При едноличните търговци нещата са по-сложни. Там продажбата на фирма минава през продажба на предприятието на търговеца, т.е. всичко, което той използва за търговската си дейност, но не и личното си имущество. В предприятието влизат и отношенията с клиенти и контрагенти, т.е. и задълженията на фирмата. Тук промяната отново се вписва в Търговския регистър. За сделката трябва да бъдат уведомени кредиторите, т.е. лицата които имат неудовлетворени вземания.
 
Ако продавачът на ЕТ реално получи нещо в замяна на фирмата, например сума пари, той ще отговаря до размера на тази сума пред бившите си кредитори. В по-голямата част от случаите обаче прехвърлянето е формално срещу някаква минимална сума.
 
За новият собственик пък възниква задължението да управлява имуществото отделно от своето за период от 6 месеца. Много често обаче имущество няма и това задължение също е чиста формалност.
 
Продажбата на фирма със задължения при ЕТ е значително по-сложно отколкото при ЕООД и ООД. Тук в много по-висока степен са гарантирани правата на кредиторите и е трудно просто да се отървете от фирмата.


«Назад
 

Продажба на фирма със задължения! Продажба на фирма със задължения!