Процедура за обявяване на ГФО


Процедура за обявяване на ГФО

Годишният финансов отчет на моята фирма трябва да обявя в Търговския регистър през следващата календарна година. Т.е. през 2017 г. обявявам ГФО за 2016 г. За това има определен краен срок:
 
За всички фирми, независимо дали са ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КД и т.н. – до 30 юни.
Ако не обявя в срок своя ГФО, може да ми бъде наложена глоба от 200 до 3 000 лв. и имуществена санкция на фирмата ми в размер от 0,1% до 0,5% от приходите от продажби за годината, за която се отнася непубликуваният финансов отчет. Тази имуществена санкция обаче винаги е минимум 200 лв. При повторно нарушение размерите на глобата и имуществената санкция са двойни.
 
Има два начина да подам своя годишен финансов отчет. Първият е на място в Търговския регистър. Там попълвам заявление по образец Г2. Вторият начин е да подам заявлението по електронен път в сайта на регистъра с квалифициран електронен подпис. Предимството на този способ е, че таксата, която се дължи е на половина – 40 лв. при подаване на място спрямо 20 лв. по електронен път.
 
Заявлението трябва да подаде лицето, което е посочено като представител на фирмата в Търговския регистър. В общия случай това е управителят. Възможно е и съставителят на отчета да го обяви, но за целта му е необходимо нотариално заверено пълномощно. Ако пък реша да използвам услугите на адвокат, той ще направи това с обикновено пълномощно. Към заявлението и в двата случая прилагам самия финансов отчет заедно с допълнителни приложения, които зависят от вида на моята фирма:
 
За дружествата с повече от един съдружник се съставя протокол от общо събрание, на което се приема отчета.
За ЕООД едноличният собственик съставя протокол.
Необходимо е да бъдат попълнени и:
декларация за истинност на заявените за вписване обстоятелства;
декларация, че представените документи наистина произхождат от лицата, които са ги подписали (ако заявлението се подава от пълномощник).
Когато заявлението се подава от пълномощник, задължително се прилага и самото пълномощно (или електронен образ на пълномощното, когато заявлението се подава по електорнен път).
Не трябва да забравям да представя и документ, удостоверяващ факта, че съм платил държавна такса.


«Назад
 

Процедура за обявяване на ГФО Процедура за обявяване на ГФО