Регистриране на етажна собственост


Регистриране на етажна собственост

Ситуацията:
 
Това си е чиста лотария – с кого ще живееш в България! С кого ще делите етажите, “Наздраве” с кого ще си кажете!” Ех, как обичам да си тананикам тази популярна песничка! Значението й обаче започна да придобива смисъл едва когато си купих апартамент в чисто нова жилищна сграда. Ако трябва да съм честна, досега съм живяла в къща и моментът с устройването  на етажната собственост не ми е никак ясен,  нито как да реагирам ако съседите ми имат теч и повреждат моето имущество или  кога имам право да не заплащам общи разходи на етажната собственост  и още куп въпроси…. Скоро предстои събрание на собствениците, на което ще присъствам и аз. Ето какво е хубаво да знам по темата преди да отида:
 
Какво точно представлява Етажната собственост?
Етажната собственост възниква, когато етажи или части от етажи, заедно с придадените към тях помещения в тавана или мазето, принадлежат на отделни собственици – държавата, общините или други физически или юридически лица. За да има етажна собственост, самостоятелните обекти (апартаменти, офиси, студия) трябва да са повече от три. Освен самостоятелните обекти съществуват и такива части, които са са общи на всички собственици. Повече информация кои са общите части в сграда- режим на етажна собственост мога да намеря тук.
 
Какви  форми на управление на етажната собственост можем да изберем?
 
Това са Общо събрание на собствениците и Сдружение на собствениците.
 
Общо събрание на собствениците
Органи на управление на Общото събрание на собствениците са Общо събрание и управителен съвет (управител). Контролният съвет/контрольорът (Това е незадължителен орган и се избира по решение на Общото събрание) контролира дейността на управителния съвет (управителя). Общото събрание се свиква най – малко един път годишно от управителя, контрольора или по писмено искане на собственици, които имат най – малко 20 на 100 идеални части от общите части на сградата. Искането се отправя до управителя, който свиква Общо събрание в 10 – дневен срок от получаването му. Когато управителят не е свикал Общо събрание в 10 – дневния срок, искането се отправя до кмета на общината или района. При нововъзникнала етажна собственост  първото Общо събрание се свиква в 6 – месечен срок от възникването й от собствениците на самостоятелни обекти, които имат най – малко 20 на 100 идеални части от общите части. Тази форма на управление е по – често срещана и по – опростена.
 
Какъв е редът за свикване на Общото събрание на собствениците?
Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата най-малко 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи, (като например покривът на сградата тече, поради проливните дъждове или асансьорът е в неизправно състояние и се налага да бъде спрян с оглед безопасността на живущите ) най-малко 24 часа преди това. Датата и часът на поставяне задължително се отбелязват върху поканата от свикващия общото събрание, за което се съставя и протокол. В поканата се посочват дневния ред на Общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.
 
Важно! Ако съм собственик или ползвател в кооперацията и ще отсъствам за повече от месец от вкъщи (или пък не живея в сградата), е добре да предоставя писмено на управителя електронна поща, телефонен номер и адрес в страната, за да получавам съобщенията за свикване на общо събрание.
 
Общото събрание се провежда на подходящо място в етажната собственост, прилежащата й площ или на друго място в близост до нея. За провеждането му се води протокол , в който се попълват датата и мястото на провеждането; дневният ред; явилите се лица, съответните им идеални части от етажната собственост и номера на самостоятелния им обект; начина, по който са гласували присъстващите; направените изявления, предложения и приетите решения. В Общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.


«Назад
 

Регистриране на етажна собственост Регистриране на етажна собственост