Уволниха ме незаконно! Какви са правата ми?


Уволниха ме незаконно! Какви са правата ми?

Изгубих работата си, но считам, че уволнението ми е незаконно, защото работодателят ми не спази трудовото законодателство. 
Какво мога да предприема?
Имам право да оспорвам законността на уволнението пред работодателя или пред съда, като поискам:
 
признаване на уволнението ми за незаконно и неговата отмяна;
възстановяване на предишната ми работа;
обезщетение за времето, през което останах без работа поради уволнението;
поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата ми книжка или в други документи.
Особено важно в този момент е да се консултирам с адвокат за мерките, които мога да предприема (особени преди да подпиша каквото и да е от работодателя).
 
Как и в какъв срок мога да предявя иск за незаконно уволнение? 
Мога да предявя първия иск (с който искам отмяна на уволнението ми като незаконно), да го комбинирам с някои от другите (например да поискам също да ме върнат на старата ми работа), или да предявя и четирите иска заедно. Исковете си мога да предявя с една искова молба, в която трябва да изложа защо считам, че уволнението ми е незаконно.
 
Важно! Работодателят ми може сам да отмени заповедта за уволнение преди да предявя своя иск пред съда. В случайче той не направи това, мога да предявя иск в 2-месечен срок от прекратяването на трудовото ми правоотношение. 
 
Пред кой съд предявявам иска?
Законът ми дава възможност да избирам къде да предявя своя иск: 
1. Мога да предявя иска си пред районния съд по постоянния адрес или седалището на своя работодател. 
2. Ако за мен обаче е по-удобно, мога да предявя иска си пред районния съд по мястото, където обичайно полагам своя труд. 
 
Исковата ми молба ще бъде разгледана в 3-месечен срок. Важно е да знам, че производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите, но в случай че изгубя делото, ще се наложи да платя разноските, които ответната страна е направила.
 
Времето, през което съм останал без работа поради уволнение, което е признато за незаконно, ще ми се зачете както за трудов, така и за осигурителен стаж. За този период работодателят ми ще трябва да ме осигурява.


«Назад
 

Уволниха ме незаконно! Какви са правата ми? Уволниха ме незаконно! Какви са правата ми?